[Audio Blog] 六•二三之後

去完反對政改爛方案,有啲嘢想講,但唔想等寫(寫得嚟已經過晒時),所以選擇以audio blog嚟發表。有乜不足之處,請隨便發表意見,感謝。